sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ

Hóa chất xử lý nước - nước thải

Ferrous sulphate- FeSO4
Ferrous sulphate- FeSO4
STPP
STPP
Polymer
Polymer
PAC
PAC
Chloramin
Chloramin
NaOH 99%
NaOH 99%
Phèn nhôm
Phèn nhôm
Potasium perman
Potasium perman
Radiolite
Radiolite
Cation K+
Cation K+
Natri metabisunfit
Natri metabisunfit
Soda
Soda
Potasium perman
Potasium perman
Radiolite
Radiolite
polymer anionic
polymer anionic
KCL
KCL
Oxy 50%
Oxy 50%
aluminium sunphate
aluminium sunphate